Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Khôi phục hợp đồng bảo hiểm
Ngày đăng: 10/08/2020
Bạn Đức Quang ở Hà Nam có hỏi: Tôi có đăng ký mua 01 bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe ô tô mới. Nhưng tôi chưa kịp thanh toán tiền cho nhân viên Bảo hiểm thì phải đi công tác gấp, xe cũng để tại nhà không hoạt động. Chắc do nhiều lần không liên lạc được với tôi, vì tôi đi ở vùng sóng chập chờn nên sau vài hôm tôi có nhận được nhắn tin báo cho tôi hợp đồng trên bị chấm dứt hiệu lực do không thanh phí đúng theo quy định tại Khoản 3 điều 6 Thông tư 22/2016. Do nhiều việc lại không có khả năng để giải quyết, khi đi công tác về tôi có đến nộp tiền phí Bảo hiểm cho Công ty Bảo hiểm. Vậy cho tôi hỏi nếu căn cứ theo Khoản 4 điều 6 Thông tư 22/2016 là hợp đồng sẽ được khôi phục hiệu lực hợp đồng kể từ thời điểm chủ xe đã thanh toán đủ phí bảo hiểm cho Công ty Bảo hiểm và được Công ty Bảo hiểm chấp thuận hay không? sau này nếu chẳng may tổn thất xảy ra tôi thời gian được tính như thế nào có ảnh hưởng đến việc bồi thường không ạ?

Ban biên xin trả lời bạn như sau:

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật KDBH: Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

- Theo quy định tại Điều 15, Luật Kinh doanh bảo hiểm: “Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết hoặc khi có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22/2016/TT-BTC quy định về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

"4. Trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm quy định tại Khoản 3 Điều này, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp ngày chủ xe cơ giới phải thanh toán phí bảo hiểm. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới về việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và hoàn lại cho chủ xe cơ giới phần phí bảo hiểm đã thanh toán thừa (nếu có) hoặc yêu cầu chủ xe cơ giới thanh toán đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trước khi hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt.

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt.

Hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực kể từ thời điểm chủ xe thanh toán đủ phí bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản.

Như vậy sau khi bạn thanh toán đủ phí và được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản thì hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm được xác định tại thời điểm người tham gia bảo hiểm đã nộp đủ phí bảo hiểm đầu tiên và nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp xảy tổn thất sau khi hợp đồng có hiệu lực thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường bảo hiểm theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

BBT