Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm TNDS
Ngày đăng: 06/12/2018
Bên cạnh những quyền lợi về việc thu phí bảo hiểm xe cơ giới để duy trì, phát triển hoạt động của doanh nghiệp các doanh nghiệp bảo hiểm cũng có rất nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung và thị trường bảo hiểm xe cơ giới ở Việt Nam nói riêng các năm qua phát triển với tốc độ nhanh, điều đó cho thấy những lợi ích tiềm năng mà các doanh nghiệp bảo hiểm có được khi kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới.

Với chính sách mở cửa của Nhà nước, sự phát triển kinh tế mạnh mẽ đã tác động đến thực lực tài chính của đông đảo người dân, số lượng phương tiện cơ giới ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Nhận thức, tâm lý bảo toàn tài sản, tiết kiệm chi phí sửa chữa, đền bù thiệt hại của người dân cũng được nâng lên. Nắm bắt được thời cơ thuận lợi đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tích cực triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, trong đó, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới ngày càng được quan tâm.

Tuy nhiên,bên cạnh những quyền lợi về việc thu phí bảo hiểm xe cơ giới để duy trì hoạt động của doanh nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu về bồi thường thiệt hại của khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng có rất nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 103/2008/NĐ-CP và Điều 19, Thông tư 22/2016/TT-BTC, doanh nghiệp bảo hiểm có những nghĩa vụ sau:

Phải bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo đúng Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo của chủ xe cơ giới về sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số tiền chênh lệch cho chủ xe cơ giới.

Phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và giải thích rõ Quy tắc, Điều Khoản và biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho chủ xe cơ giới.

Phải sử dụng mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 (nếu có), Phụ lục 4 (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BTC để cấp cho chủ xe cơ giới.

Không được chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

Không được khuyến mại dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Thanh toán cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Điều tra chi phí sao chụp những hồ sơ, biên bản tai nạn đã được cung cấp và có trách nhiệm giữ gìn bí mật trong quá trình Điều tra.

Thu thập các tài liệu trong Hồ sơ bồi thường quy định tại Điểm a Khoản 3 (trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại), Khoản 4, Điểm b và Điểm c Khoản 5 Điều 14 Thông tư này. Phối hợp với chủ xe cơ giới thu thập tài liệu quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 14 Thông tư 22/2016/TT-BTC.

Thông báo cho người bị tai nạn, chủ xe cơ giới biết số tiền bồi thường thiệt hại về người và thanh toán số tiền bồi thường theo đúng mức bồi thường quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BTC.

Chi trả bồi thường nhanh chóng và chính xác theo quy định của Thông tư 22/2016/TT-BTC và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong vòng 15 ngày trước khi hết thời hạn bảo hiểm phải thông báo cho chủ xe cơ giới về việc hết thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.

Phải hạch toán tách biệt doanh thu phí bảo hiểm, hoa hồng, bồi thường và các Khoảnchi phí khác liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo việc thống kê và cập nhật tình hình triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đảm bảo kết nối vào cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Hệ thống cơ sở dữ liệu tối thiểu phải cung cấp được các thông tin sau: thông tin chủ xe cơ giới, thông tin về xe cơ giới, thông tin ghi nhận về số lần gây tai nạn, số lần bị xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ của lái xe cơ giới.

Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu: Báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định và báo cáo về tình hình triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới khi có yêu cầu của Bộ Tài chính.

Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đặc biệt, trong công tác đảm bảo TTATGT, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm thanh toán góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được sử dụng cho công tác đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ. Đây là mục đích rất thiết thực và nhân văn, trên cơ sở bài toán kinh tế hiệu quả với phương châm “nhiều người giúp đỡ một người”, khi chẳng may có tai nạn xảy ra, phí bảo hiểm của số đông sẽ được san sẻ để giúp khắc phục hậu quả của thiểu số. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được cũng sử dụng để tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

P.A