Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 37/2010/TT-BCA()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt số 37 _82.doc
27/10/2010 Còn hiệu lực
2 38 /2010/TT-BCA()

gt//uploads/vanban/pub_dir/thông tư số 38 ban
27/10/2010 Còn hiệu lực
3 2047/c67-p1()

gt//uploads/vanban/pub_dir/du thao thong tu ca xa
07/10/2010 Còn hiệu lực
4 12/2009/TT-BCA(C11)()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt 12 cap, thu hoi xe m
28/09/2010 Còn hiệu lực
5 15/2009/TT-BCA(C11)()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt 15 ve dao tao, cap g
28/09/2010 Còn hiệu lực
6 16/2009/TT-BCA(C11)()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt 16 kiem dinh xe tron
28/09/2010 Còn hiệu lực
7 31/2009/TT-BCA(C11)()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt 31 quy trinh cap, th
28/09/2010 Còn hiệu lực
8 1638/KH-C67-P1()

gt//uploads/vanban/pub_dir/kehoachthangatgt2010 qh
23/08/2010 Còn hiệu lực
9 Số: 26/2010/TT-BCA()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt 26_74.7
29/07/2010 Còn hiệu lực
10 1353/c67()

14/07/2010 Còn hiệu lực
11 1083/BCA-TCVII()

gt//uploads/vanban/pub_dir/cv gui giam đoc ca tri
07/05/2010 Còn hiệu lực
12 1083/BCA-TCVII()

gt//uploads/vanban/pub_dir/cv gui giam đoc ca tri
07/05/2010 Còn hiệu lực
Trang          11   12   13   14